Warunki przetwarzania danych osobowych

Publikacja niniejszych Warunków przetwarzania danych osobowych jest jednoznaczna z wypełnieniem obowiązku informowania zainteresowanych osób w rozumieniu art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, uchylającego dyrektywę 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych – zwane dalej "RODO").

Ten dokument szczegółowo określa warunki przetwarza Państwa danych osobowych, dlatego zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nim.

1. Informacje ogólne

1.1 Operatorem systemu informacyjnego jest: Delivery Home Logistic, s.r.o.

Pojedynczy punkt kontaktowy:

Spółka Delivery Home Logistic, s.r.o. ustanowiła pojedynczy punkt kontaktowy, pod którym osoba zainteresowana może w każdej chwili znaleźć odpowiedź na swoje pytania, prośby i żądania zgodnie z postanowieniami RODO.

Osoba odpowiedzialna za kontakt:

Adres korespondencyjny:

Kontakt telefoniczny:

E-mail:

2. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

2.1 Jeżeli właścicielem danych jest osoba fizyczna ("Osoba Zainteresowana"), spółka Delivery Home Logistic, s.r.o. (zwana dalej "Operatorem") będzie przetwarzać jej dane osobowe podczas realizacji zamówienia.

Aktywne potwierdzenie zgody na postanowienia Warunków korzystania z usługi (poprzez kliknięcie odpowiedniego pola), a następnie przesyłanie zgłoszenia lub w inny sposób oznaczonego wniosku o dostarczenie lub udostępnienie konkretnej usługi jest równoznaczne z:

a) dobrowolnym udzieleniem zgody Osoby Zainteresowanej na przetwarzanie jej danych osobowych przez Operatora do celów określonych w Ogólnych warunkach zgodnie z rozporządzeniem i literą prawa,

b) oświadczeniem, że ​​podane dane osobowe są poprawne i aktualne,

c) zgodą opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych w przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat (np. rodzica).

2.2 Operator przetwarza dane osobowe Zainteresowanej Osoby w celu:

a) realizacji i wysyłki zamówienia (LP e-shop) – imię, nazwisko, adres, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail zgodnie z art. 6 ods. (1) b) RODO;

b) wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązującego rozporządzenia prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (np. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych);

c) możliwości udowodnienia, zastosowania lub obrony wobec roszczeń prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d) wysyłania informacji handlowych, realizacji działań marketingowych i reklamowych, informowania o promocjach, nowościach i rabatach (marketing LP) zgodnie z 6 ust. 1 lit b) RODO, jeżeli Zainteresowana Osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie adresu e-mail do tego celu.

2.3 Osoba Zainteresowana przekazuje dane osobowe dobrowolnie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, wypełniając zobowiązania stron wynikające z Umowy Sprzedaży, a także w celu dalszej komunikacji z Operatorem i danym przewoźnikiem towarów.

Lista przetwarzanych danych osobowych Zainteresowanej osoby:

marketing LP: adres e-mail.

LP e-shop: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;

Krąg Zainteresowanych Osób

2.4 Osobami Zainteresowanymi są w szczególności osoby fizyczne, które są zainteresowane zawarciem i/lub zawarły umowę Sprzedaży z Logica Packaging EU s.r.o. przez stronę Timea.pl

Źródło danych osobowych

2.5 Dane osobowe są nabywane przez firmę Delivery Home Logistic, s.r.o. bezpośrednio od Osoby Zainteresowanej lub jej przedstawiciela. Te dane osobowe są dostarczane przez osobę zainteresowaną poprzez wypełnienie formularzy na stronie www.parfems.sk lub mogą wynikać z innych danych dotyczących Zainteresowanej Osoby, którymi dysponuje Operator.

Okres przechowywania

2.6 Operator jest uprawniony do przetwarzania i przechowywania danych osobowych Osoby Zainteresowanej w okresie ważności i skuteczności Umowy, a także po zakończeniu stosunku umownego, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania, a w szczególności w celu wystawienia faktury, akceptacji i rejestracji płatności, rozpatrzenia skarg i reklamacji Osoby Zainteresowanej, a także egzekwowania prawa lub wypełniania obowiązków prawnych.

2.7 Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez czas niezbędny do przetwarzania. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane w niezbędnym zakresie oraz w formie umożliwiającej Państwa identyfikację najpóźniej do momentu, do którego ich przechowywanie do spełnienia celu, dla którego są przetwarzane. Następnie Operator bez zbędnej zwłoki dokona likwidacji (usunięcia lub anonimizacji) Państwa danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem i przepisami prawa.

2.8 Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. W związku z powyższym:

LP e-shop: na potrzeby LP e-shop dane osobowe zostaną przetwarzane do momentu rozwiązania zobowiązań wynikających z konkretnej umowy zawartej z Zainteresowaną Osobą. Nie odnosi się to do możliwości dalszego przetwarzania danych osobowych przez Operatora (w zakresie niezbędnym) w celu określonym w art. 2.2. lit. b), c), d);

W celuokreślonym w art. 2.2. lit. b) niniejszych Warunków dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania odpowiednich obowiązków prawnych Operatora;

Marketing LP: W celu wysyłania informacji handlowych oraz marketingowych, zgodnie z art. 2.2. lit. d) niniejszych Warunków, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez Zainteresowaną Osobę.

2.9. Zgodnie z ustawą nr 395/2002 Dz.U. w sprawie archiwów i rejestrów oraz w sprawie zmiany niektórych ustaw z późniejszymi zmianami, Operator jest zobowiązany, pomimo rozwiązania stosunku umownego, do archiwizowania umów przez okres 10 lat (po ich wygaśnięciu), a także faktur przez okres 10 lat.

Instrukcja dotycząca obowiązku/dobrowolności dostarczenia wymaganych danych osobowych

2.10 Udostępnienie danych osobowych przez Osobę Zainteresowaną w celu dostarczenia i wysłania zamówienia jest wymogiem umownym. Osoba Zainteresowana nie ma obowiązku prawnego przekazania danych osobowych, jednak dane te są wymagane przez Operatora do zawarcia i realizacji umowy.

2.11 Udostępnienie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, a Zainteresowana Osoba wyraża na to zgodę. Zainteresowana osoba ma prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych

2.12 Dane osobowe Zainteresowanej Osoby nie są udostępniane stronom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek ten wynika z osobnego prawa.

2.13 Dane osobowe osoby zainteresowanej są udostępniane:

a) sądom, innym organom publicznym i innym organom państwowym w razie konieczności zastosowania praw Operatora w stosunku do Osoby Zainteresowanej lub w celu wypełnienia ustawowego obowiązku Operatora,

b) osobom trzecim, które na podstawie poświadczenia Operatora działają w jego imieniu w zakresie świadczenia usług lub wykonywania wszelkich innych czynności związanych ze świadczeniem usług w zakresie świadczenia usług oraz w związku z ich świadczeniem,

c) osobom trzecim, które na podstawie poświadczenia Operatora przeprowadzają ocenę jakości i satysfakcji (system oceny w zakresie oceny jakości i zadowolenia klienta);

d) osobom trzecim, które na podstawie poświadczenia Operatora przeprowadzają badanie marketingowe, prowadzą działania marketingowe i kontaktują się z Osobami Zainteresowanymi w imieniu Delivery Home Logistic, s.r.o. w tym celu (agencje marketingowe i agencje zewnętrzne świadczące usługi call center);

e) firmom zewnętrznym, które zarządzają systemami Operatora lub świadczą inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie spółki.

2.14 Pośrednik jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych tylko w zakresie i na warunkach uzgodnionych z Operatorem w ramach odrębnej pisemnej umowy.

Forma publikacji

2.15 Dane osobowe nie będą publikowane

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

2.16 Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez operatora nie podlegają przeniesieniu do krajów trzecich/poza UE.

3. Wyjaśnienie dotyczące praw zainteresowanej osoby

3.1 Właściwe i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych Osób Zainteresowanych jest dla operatora aspektem relewantnym, a ochrona danych osobowych jest jego priorytetem. W kwestii przetwarzania danych osobowych Osoba Zainteresowana może wystąpić do Operatora z następującymi prawami:

a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Zainteresowanej Osoby,

b) prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących Zainteresowanej Osoby,

c) prawo do edycji danych osobowych dotyczących Zainteresowanej Osoby,

d) prawo do usunięcia danych osobowych dotyczących Zainteresowanej Osoby,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Zainteresowanej Osoby,

g) prawo do przeniesienia danych osobowych dotyczących Zainteresowanej Osoby,

h) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie.

W jaki sposób należy stosować prawa związane z ochroną danych osobowych

3.2 Użytkownik może dochodzić swoich praw lub zadawać pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem żądania wysłanego bezpośrednio do Operatora lub do osoby odpowiedzialnej ustanowionej przez Operatora, korzystając z adresów wymienionych w punkcie 1.1. niniejszych Warunków.

3.3 Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu niniejszych Warunków, potwierdzają Państwo, że jeśli Państwa wniosek na podstawie punktu 3.1. niniejszych Warunków będzie w sposób oczywisty bezzasadny lub niewłaściwy, w szczególności ze względu na jego powtarzalny charakter, Operator może, biorąc pod uwagę treść wniosku:

a) wymagać odpowiedniej opłaty w celu pokrycia kosztów administracyjnych związanych z dostarczeniem informacji lub w celu pokrycia kosztów administracyjnych komunikacji lub pokrycia kosztów administracyjnych wdrożenia żądanego działania;

b) odmówić podjęcia działania w sprawie wniosku.

3.4 Jednocześnie należy pamiętać, że przed złożeniem wniosku zgodnie z punktem 3.2. Warunków Operator musi w pierwszej kolejności wiarygodnie zweryfikować Państwa tożsamość, co pozwala mu zagwarantować, że Państwa dane nie są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Z tego powodu Operator może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów potrzebnych do zweryfikowania tożsamości danej osoby (osób), szczególnie jeśli ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy. Jeśli na podstawie procedur, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator nie będzie w stanie zweryfikować tożsamości Zainteresowanej Osoby (Państwa tożsamości), wnioskodawca zostanie przez niego o tym poinformowany, jeśli będzie to możliwe, a jego wniosek zostanie odrzucony.

4. Gdzie można złożyć skargę, jeśli wniosek Zainteresowanej Osoby zostanie odrzucony?

4.1 Jeżeli Operator odrzuci wniosek lub sprzeciw Zainteresowanej Osoby, Zainteresowana Osoba ma prawo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej pod adresem Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika. Osoba Zainteresowana może skontaktować się z organem ochrony danych również bezpośrednio ze swoim wnioskiem.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Terminy użyte w niniejszych warunkach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszym dokumencie, posiadają takie samo znaczenie i treść jak identyczne terminy użyte w Warunkach Ogólnych.

5.2 Częścią Umowy są Ogólne Warunki, w tym Warunki Przetwarzania Danych Osobowych, o ile nie uzgodniono inaczej.

5.3 Niniejsze warunki przetwarzania danych osobowych dotyczą kupujących będących osobami fizycznymi.

5.4 Operator jest uprawniony do zmiany i modyfikacji niniejszych Warunków Przetwarzania Danych Osobowych w taki sam sposób jak Ogólnych Warunków Handlowych. Warunki te są opublikowane na stronie internetowej.

5.5 Podpisując umowę, osoba zainteresowana potwierdza, że ​​zapoznała się o informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym artykule Warunków, a zarazem że Sprzedawca spełnił obowiązek informacyjny zgodnie z RODO.

Wyślij nam wiadomość